สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งหน่วยเสนอชื่อเพื่อสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก (ประธานอนุกรรมการ) จัดตั้งหน่วยเสนอชื่อ

เพื่อสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง CE14206 โดยมีบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วม

เสนอชื่อ และเป็นประจักษ์พยานรับฟังการขานรายชื่อเป็นจำนวนมาก     

 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ ข่าว: นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

26 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2018 1:50:24 PM