คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           เมื่อวันอังคารที่ 27 – วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ และ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์กวีปากกาทองประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์ เจ้าของรางวัลศรีบูรพา รางวัลอัศนี พลจันทร์ และ พระเกี้ยวทองคำ คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์ เจ้าของราววัลศิลปาธร และ คุณกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านวรรณศิลป์และคำประพันธ์ แก่บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาภายนอก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยคุณอิสรา เอกนันท์ ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพสาขาพะเยา ประธานเขตพะเยา-แพร่-น่าน กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา 


           กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย การเสวนาให้ความรู้ด้านการประพันธ์ (โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน) โดยศิลปินแห่งชาติ และคณะแขกรับเชิญ เช่น คุณพิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติชาวพะเยา สาขาวรรณศิลป์ เจ้าของรางวัล อาทิ รางวัลรวี โดมพระจันทร์ รางวัลลูกโลกสีเขียว และรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง โดยกิจกรรมเน้นการแสดงออก มีการถาม-ตอบ แต่งกลอน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินระดับชาติอย่างใกล้ชิด การชมภาพยนตร์ การประกวดแต่งบทประพันธ์ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โดยผู้ได้รับรางวัลกวีปากกาทอง ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 คือ นางสาววิจิตรา ศรีเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา จากบทประพันธ์ นักเดินทางเทียนไข”   

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์/ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

27 - 28 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/30/2018 11:14:16 AM