คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกค์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอด 4 ปี เป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้กับนิสิตภายในคณะ ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ได้ศึกษา เป็นแนวทางในการทำโครงงานต่อไป และให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงการประยุกต์องค์ความรู้ด้าน ICT สำหรับงานด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ICT กับงานด้านอื่นต่อไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และของมหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งมีดร.พรเทพ โรจนวสุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีจาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภูมิสารสนเทศศาสตร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีโครงงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 โครงงาน แบ่งเป็นประเภท Demo จำนวน 39 โครงงาน และประเภท Poster จำนวน 61 โครงงาน
และในปีนี้ทางคณะฯได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานและร่วมให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย


ภาพ :   นางสาวดลทิชา ทัพวิโรจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/30/2018 10:28:21 AM