นักวิจัย ม.พะเยา จับมือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ-ทัพพญาลอ เเละ โรงเรียนจุนวิทยาคม ขยายผลทำค่าย STEM

นักวิจัย ม.พะเยา จับมือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ-ทัพพญาลอ เเละ โรงเรียนจุนวิทยาคม ขยายผลทำค่าย STEM

เมื่อวันที่ ๒๔ เเละ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา คณะนักวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ-ทัพพญาลอ เเละ โรงเรียนจุนวิทยาคม ได้ร่วมทำกิจกรรม ค่าย STEM โดยมีโจทย์วิจัยหลักคือ "นกยูง"  ซึ่งได้เป็นการต่อยอดมาจาก สถานการณ์ในปัจจุบัน เเละงานวิจัยที่ผ่านมาจากนักวิชาการ อาทิ รศ. วีณา เมฆวิชัย เเละ คณะ(จุฬาฯ) เเละงานวิจัย ลานรักษ์ข่วงนกยูง (ม.พะเยา) ด้วยระบบการพัฒนาการเรียนรู้บนฐาน RBL (Research Based Learning) เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เเบบ STEM สะเต็มศึกษา(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทั้งสามหน่วยงานจึงประชุมร่วมกันเพื่อออกแบบกิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุน จาก นายกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ นายวราฤทธิ์ ไชยสาร เขตห้ามล่าหนองเล็งทราย เเละคณะครูโรงเรียนจุนวิทยาคม โดยคุณครูจิรภิญญา เวียงลอคุณครูยุพิณ พรหมพิทักษ์ เเละคณะ รวมถึงคณะนักวิจัยจากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร นายธนปริญ สำเริง เเละคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ ๖ หมู่ ๙ เพื่อลงพื้นที่จริงในการทำข่วงนกยูง เเละเรียนรู้ท่ามกลางสภาพพื้นที่ จริงเพื่อนำมาปรับใช้ในงานเเละขยายผลการศึกษาต่อไป โดยจะเเจ้งให้ทราบเป็นระยะ ทั้งนี้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา” เป็นการขยายการเรียนรู้ที่ยกระดับการทำโครงการ (project) ที่นำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์สร้างความรู้โดยผู้เรียนเอง ครูปรับบทบาทเป็นผู้อำนวยการให้นักเรียนเอาประสบการณ์ปฏิบัติมาทำความเข้าใจด้วยสาระวิชาที่เรียนอยู่ เพื่อนำไปสู่การตีความ การบูรณาการความรู้เดิมจนเข้าใจและสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองโดยนักเรียนเอง ซึ่งเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Research-Based Learning(RBL) วิธีนี้จึงเป็น Learning by Doing อย่างแท้จริงที่สร้างทักษะคิดจนเกิดปัญญา ไม่ใช่ได้ Doing แต่ไม่มี Learning อย่างเต็มที่ สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เเละ บมจ.กสิกรไทย  


ภาพ :   นักวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นักวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2018 3:02:22 PM