มอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม และนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำนวน 58 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ .

รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีประจำปี 2560 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3.50 ขึ้นไป)

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตร

GPA

1.

58210129

นางสาวจีราวรรณ จันต๊ะนาเขต

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.50

2.

58210141

นางสาวชมภรณ์  วงศ์ยอด

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.85

3.

58210242

นายธนิน  พรมกามินทร์

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.75

4.

58210264

นายธีร์ปกรณ์  กาทองทุ่ง

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.50

5.

58210310

นางสาวนันทนา  จันทะเนตร

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.54

6.

58210321

นางสาสวนันทิพร  กันหากิจ

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.75

7.

58210556

นางสาววิจิตรา  เตจ๊ะ

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.90

8.

58213302

นายจิรกิตติ์  ฟองจำ

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.85

9.

58213335

นางสาวชลธิชา  แก้วนิ่ม

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.95

10.

58213447

นางสาวธัญชนก  แว่นแก้ว

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.55

11.

58213469

นางสาวธีราภรณ์  อัยกร

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.70

12.

58213470

นายนครินทร์  ทิพวัน

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.90

13.

58213504

นางสาวนาเดียร์  กนทอง

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.65

14.

58213526

นายบดินทร์  หอมหวาน

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.70

15.

58213560

นางสาวปริญญาสกุล  สมณา

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.85

16.

58213616

นางสาวภวิกา  สืบธรรม

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.85

17.

58213650

นางสาวเมธากานต์  ศรีธิยศ

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.65

18.

58213706

นางสาววราเกศ  กิตติรัตนฉายา

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.75

19.

58213717

นางสาวศิริลักษณ์  หมื่นบุญเป็ง

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.50

20.

58213739

นางสาวสวนีย์  ยืนยงค์

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.54

21.

58214224

นางสาวพัชรพร  สุพโปฏก

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

4.00

22.

58214235

นางสาวพัชราภรณ์  โยเหลา

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.90

23.

58214897

นางสาวปรางทอง  ดวงประเสริฐ

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.95

24.

59210265

นางสาวเบญจภรณ์  กำลังเก่ง

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.66

25.

59210287

นางสาวปฐมพร  ช่างเจรจา

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.54

26.

59210557

นางสาววิราภรณ์  เค้าสีดา

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.70

27.

59210580

นางสาวสุดารัตน์  วงค์สบเฟื่อง

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.66

28.

59213538

นายปรัญชัย  สีมาเหล็ก

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.50

29.

58211254

นางสาวชวิศา  ทัพผึ้ง

ร.บ.

3.66

30.

58212109

นายปวรุตถ์  วงศ์วนารัตน์

ร.บ.

3.70

31.

58212200

นางสาวพรทิพย์  มณีกาศ

ร.บ.

3.50

32.

58212222

นายพิตรพิบูล  กันฑิลวัฒนา

ร.บ.

3.62

33.

58212435

นายยศกร  อินดี

ร.บ.

3.54

34.

58212794

นางสาวศิวาภรณ์  มะยุลา

ร.บ.

3.54

35.

58213098

นางสาสวหทัยภัทร  เกศารัตน์

ร.บ.

3.62

36.

58213694

นายวรายุทธ  ศาลางาม

ร.บ.

3.50

37.

58213863

นางสาวกิติยา  รุ่งระวี

ร.บ.

3.57

38.

58213908

นางสาวณัฏฐณิชา  ลิมปะพันธุ์

ร.บ.

3.54

39.

58213920

นางสาวณัฐนรี  แก้วมา

ร.บ.

3.66

40.

58213964

นายทะนงศักดิ์  นิราศ

ร.บ.

3.96

41.

58213986

นายธรรมากร  บริหาร

ร.บ.

3.79

42.

58214673

นางสาวปุณณ์ณิษา  จันต๊ะวงค์

ร.บ.

3.50

43.

58215203

นายพรสวรรค์  ทะระถา

ร.บ.

3.53

44.

59210760

นายกันตวิชญ์  เชื้อนาค

ร.บ.

3.54

45.

59211480

นางสาวทิพย์เกสร  สุริยะมณี

ร.บ.

3.66

46.

59212627

นายเลิศชาย  พรหมมา

ร.บ.

3.87

47.

59213763

นายณภัทร  วรรณาการ

ร.บ.

3.57

48.

59213796

นายธนทัต  ช่วงโชติ

ร.บ.

3.66

49.

60210144

นายภาสกร  สิงห์ทอง

ร.บ.

3.50

50.

60211404

นางสาวพุทธธิดา  สุริยะวงศ์

ร.บ.

3.72

51.

60211763

นางสาวศศิวิมล  เฉลิมศักดิ์

ร.บ.

3.70

52.

60212113

นางสาวกนกวรรณ  อวยชัย

ร.บ.

3.59

53.

60212360

นายนันทวัฒน์  ศรีวะโสภา

ร.บ.

3.62

54.

60212933

นายกิตติศักดิ์  ชาวเวียง

ร.บ.

3.50

55.

60213192

นายศรวัส  ทิพย์มณี

ร.บ.

3.66

56.

60210032

นางสาวจุฑามาศ  งาต้น

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.65

57.

60212078

นางสาวน้ำหวาน  ศรีวิใจ

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.60

58.

60213473

นายอลงกต  ภู่จีนาพันธุ์

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

3.75ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2018 9:22:55 AM