คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 4 การอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 4 การอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน) ในวันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้อง ICT1103/1 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และการประกอบอาชีพในอนาคต  

ภาพ :   มณมรกต บัวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2018 9:21:20 AM