คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและการนำเสนอโครงการ)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและการนำเสนอโครงการ) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ภูกามยาว 6 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ และ ดร.ณวิญ เสริฐผล เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและการนำเสนอโครงการ โดยมีจุดประสงค์สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนโครงการและการนำเสนอโครงการ 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2018 9:20:20 AM