คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 2 การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านงานสารบรรณ: งานสารบรรณนั้นสำคัญไฉน?)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 2 การอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านงานสารบรรณ: งานสารบรรณนั้นสำคัญไฉน?) ในวันที่ 27 และ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ภูกามยาว 6 และห้อง C103, C104 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพแก่นิสิต พัฒนานิสิตฝึกงาน นิสิตสหกิจศึกษา ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านงานสารบรรณ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโลกการทำงานในอนาคต  

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2018 9:18:39 AM