คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 1 การอบรมทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักพัฒนา-นักปกครอง (กิจกรรมที่ 1 การอบรมทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ภูกามยาว 3 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิรมล พรมนิล และ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมนอกห้องเรียนที่สามารถเติมเต็มศักยภาพแก่นิสิตของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความพร้อมสู่โลกการทำงาน และพัฒนานิสิตฝึกงาน นิสิตสหกิจศึกษา ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2018 9:17:11 AM