การประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับนักวิจัยและมอบหมายนโยบายทิศทางการดำเนินโครงการวิจัยให้นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนั้น นายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้การดำเนินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1103/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพ :   อรพรรณ/เกตุวดี   
ข้อมูล/ข่าว :    อรพรรณ/เกตุวดี   
เพิ่มข่าวโดย :   oraphan.ji@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/28/2018 4:04:23 PM