มหาวิทยาลัยพะเยา ขอบคุณผู้มีน้ำใจงามมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ ศูนย์ DSS

ในช่วงภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2561  ดร.อทิติ  วลัญช์เพียร ผู้อำนวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ม.พะเยา ได้รับมอบทุนทรัพย์ เพื่อนำไปสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตพิการ ม.พะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจาก คุณทวีศักดิ์-เบญญาภา  สุทธิพันธุ์ จำนวนเงิน 50,000 บาท คุณษุทวิชฐ์  คงนพคุณ จำนวนเงิน 1,500 บาท และคุณพิสิษฐ์  ศิริธรรมพงษ์ จำนวนเงิน 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยได้ส่งมอบทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนิสิตพิการ ม.พะเยา จำนวน 5 ทุน ได้แก่

  1. นางสาวฟ้าลัดดา มณีนพกุลชัย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการฯ
  2. นางสาวเบญญาภา  ไชยมงคล สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการฯ
  3. นางสาวอรนันท์ มะหิงสิบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ฯ
  4. นางสาวดวงฤดี อินทร์มณี สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา
  5. นางสาวณิชนันท์ นันตาเป๊ก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะสถาปัตฯ

ส่วนเงินทุนที่เหลือจำนวน 50,000 บาท ทางศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ ได้นำฝากเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต ในความดูแลของกองกิจการนิสต เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษาถัดไป


ภาพ :   กชพร เขื่อนเพชร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.อทิติ วลัญช์เพียร /ปริตา เจริญสิน   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2018 1:49:54 PM