พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 28 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยพิธีมอบเสื้อกาวน์ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะต้องเริ่มฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในชั้นคลินิก ภายในศูนย์บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา  


ภาพ :   สาละวิน มาลา และ นฤชิต ทรัพย์ทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2018 11:13:32 PM