คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง ณ ลานวัฒนธรรมลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลอยกระทง ณ ลานวัฒนธรรมลำน้ำร่องช้าง อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะฯ กับชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป


ภาพ :   ธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/23/2018 4:42:53 PM