โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ระเบียบและวิธีการตรวจคนเข้าเมือง”

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ระเบียบและวิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองโดยมี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.หญิง รติรส อัจฉริยะเสถียร สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระเบียบและวิธีการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานด้านการสอน นิสิตชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรที่กำกับดูแลภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรชาวต่างชาติและนิสิตชาวต่างชาติ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการตรวจคนเข้าเมือง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนจาก คณะ/วิทยาลัย และนิสิตชาวต่างชาติ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมบวร
รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/23/2018 8:03:37 AM