คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดร.ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะบรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อบริการวิชาการแก่ รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะให้ความรู้ด้านระบบสารบรรณห้องสมุดแล้ว ยังได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ หลัก 3R และร่วมกันรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย จนเกิดเป็นความเคยชินสามารถนำไปในชีวิตประจำวันได้

  

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
ภาพ/ข้อมูล: นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ 
ข่าว: นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
19 - 20
พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2018 2:37:09 PM