คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม ณ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ลำปางและเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการการทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม ณ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ลำปางและเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สุธี เมฆบุญส่งลาภ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของในชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบ และกลไกที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาการตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์จุลพร นันทพานิช อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบรรยายการใช้วัสดุธรรมชาติในสถาปัตยกรรม และนายศิริศักดิ์ ธรรมศิริ สถาปนิกและเจ้าของบริษัท Full SCALE STUDIO จำกัด ในการให้แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการทำงานในวิชาชีพเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม และคุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบริหารทั่วไป อนุเคราะห์นำชมผลิตภัณฑ์บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร่วมบูรณาการการทัศนศึกษาแบบองค์รวมในรายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย วิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม วิชาวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น วิชาการก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1 และวิชาเขียนภาพทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และการศึกษาจากสถาปัตยกรรมแบบองค์รวมและเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียน การสอนวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่สภาสถาปนิกกำหนดไว้

ภาพ :   เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
ข้อมูล/ข่าว :    เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2018 1:46:17 PM