ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขยายเวลาเปิดให้บริการ ช่วงสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบกลางภาค ระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561 ผู้ใช้บริการสามารถ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  และใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ถึงเวลา 20.30 น. การคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลาที่กำหนดสามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ ให้บริการบริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ โดยมีบริการรถเมล์ส่งผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ไปยังหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 23.30 น.

 

วันจันทร์ – วันศุกร์   เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 24.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 24.00 น.

 

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการ 054-466- 705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2018 10:17:25 AM