คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่จะถึงนี้ เวลา 12.30 - 15.30 น. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างความภาคภูมิใจแก่นิสิตทันตแพทย์ที่ได้รับ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญมหาวิทยาลัยพะเยา 


                                                                                      กำหนดการวันมอบเสื้อกาวน์

            วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                                                               *****************************************


เวลา 12.30 - 13.00 น.          ลงทะเบียน

เวลา 13.00 - 13.30 น.          กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

                                            - กล่าวเปิดงาน

                                            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

เวลา 13.30 - 15.00 น.          บรรยายพิเศษ เรื่อง "พรีคลินิก...สู่คลินิก"

                                            และ "ทันตแพทย์ 4.0 และความหวังของสังคมไทย"

                                            โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ  ลิ่มวงศ์

เวลา 15.00 - 15.30 น.           - พิธีมอบเสื้อกาวน์

                                            โดย คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์

                                            - นิสิตชั้นปีที่ 4 กล่าวปฏิญาณตน

                                            - การแสดงความยินดีและกล่าวความรู้สึก

                                            โดยประธานสโมสรนิสิตทันตแพทย์และตัวแทนผู้ปกครอง


หมายเหตุ

          1. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม

          2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/22/2018 9:51:11 AM