นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางภาษา จากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งนิสิตจำนวน 5 คนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษา ในงานประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ภายใต้หัวข้อ "Mon idee pour le francais" จัดขึ้น ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลชมเชยตามลำดับดังนี้ 


1. 
นางสาวนิภาพร ปะสีละเตสัง ได้รับรางวัลชมเชย "การแข่งขันเขียนตามคำบอก" 
2. 
นางสาวภคบงกช คชจันทร์ ได้รับรางวัชชมเชย "การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย" 
3.
นางสาวจุฑารัตน์ ภูมรินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย "การวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้"   

 

อาจารย์ผู้ดูแล: อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข 
ภาพ/ข้อมูล: อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข 
ข่าว: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
12
พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข/ นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/21/2018 4:18:31 PM