คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

      เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวมหลังเก่า โดยได้แนะนำข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ทุนและสวัสดิการที่จะได้รับระหว่างการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับนิสิตที่สามารถทำให้นิสิตได้รับรางวัลในระดับประเทศ และสามารถนำความรู้ความสามารถดังกล่าวไปใช้หลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

 

ภาพ :   นพดล วรรณสอน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/21/2018 3:24:56 PM