ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

           เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบหมายให้นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา พร้อมคณะ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ดารินทร อินทับทิม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อบริการวิชาการแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

            การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำกิจกรรมการให้ความรู้ด้านระบบสารบรรณห้องสมุดและได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะ หลัก 3R ได้แก่ R : Reduce คือ การลดการใช้ R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และR : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ และได้ร่วมกันรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย จนเกิดเป็นความเคยชินสามารถนำไปในชีวิตประจำวันได้


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน คณะศิลปศาสตร์, นางสาวภัทรวดี สุริยะ ศูนย์บรรณสารฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน คณะศิลปศาสตร์, นางสาววิไล จันทร์แก้ว ศูนย์บรรณสารฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/21/2018 10:11:24 AM