SEEN ได้เข้าเข้าร่วมพัฒนาผู้ประกอบการจากองค์ความรู้ในด้าน Carbon footprint of product

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ จากวิทยาลัยพลังพลังงานและสิ่งแวดล้อม และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการพัฒนาผู้ประกอบการ ในการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint of product) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/20/2018 4:41:43 PM