ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดห้องเรียนพิเศษ “Survival English ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน”

เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 :D ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดห้องเรียนพิเศษ “Survival English ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันณ ห้องปฏิบัติการภาษา 2 CE13404 อาคารเรียนรวม CE ห้องเรียนภาษาดังกล่าวได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีการแบ่งชั้นเรียนออกเป็นส่วนๆ และแจ้งข้อมูลของแต่ละชั้นเรียนแก่ผู้เข้าเรียนล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนในเนื้อหาที่ต้องการได้ เหมาะกับผู้ที่มีเวลาเข้าเรียนไม่แน่นอน สอนโดยอาจารย์ Annalisa Joy Ard อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาจารย์ Annalisa Joy Ard/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง ;)

ภาพ/ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง H

ข้อมูล: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง H

24 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/20/2018 3:48:49 PM