หนังสือภาษาไทยใหม่ จัดซื้องาน BOOK FAIR ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         อัพเดทหนังสือภาษาไทยใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดซื้อในงาน BOOK FAIR เมื่อวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR) ประจำ 2561 เพื่อให้บุคลากร และนิสิต ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือที่มีประโยชน์เข้าศูนย์บรรณสารฯ หนังสือจัดซื้องาน BOOK FAIR สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือทื่ จัดซื้อเข้าศูนย์บรรณสารฯได้ที่ http://www.clm.up.ac.th/buybook/report-buy-fac.php และหากต้องการยืม สามารถค้นหาได้ที่ http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx หนังสือที่จัดซื้อจะต้องผ่านการจัดซื้อและการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ดังนั้น หากผู้ใช้ต้องการใช้หนังสือด่วน ที่จัดซื้อให้งาน BOOK FAIR ขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ

             ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 054-466-705 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 


ภาพ :   นางสาววาณิชยา ตาชม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2018 10:42:20 AM