โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี ประธานคณะทำงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายเรื่องสหกิจศึกษาคืออะไรและอาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ บรรยายเรื่องใครได้อะไรจากสหกิจศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้คณาจารย์และนิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณบดี คณาจารย์และนิสิตจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร? คณะแพทยศาสตร? คณะเภสัชศาสตร? คณะรัฐศาสตร?และสังคมศาสตร? คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร? คณะวิทยาศาสตร? คณะวิทยาศาสตร?การแพทย? คณะศิลปศาสตร? และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล?อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 272 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2018 8:48:55 AM