นิสิต SEEN เข้าร่วมฟังและเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ

นายศิรสิทธิ์ มีศิริ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมฟังและนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานชาติ “The fourth International Conference on Science, Engineering and Environment, Nagoya, Japan. (SEE Nagoya 2018)” วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ที่ Meitetsu New Grand Hotel Nagoya, Japan. นำเสนอผลงานเรื่อง“Polyethyleneterephthalate-Based Activated Carbon Production: Preliminary Study on KOH Activation with Microwave Assist” 

ภาพ :   นายศิรสิทธิ์ มีศิริ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/16/2018 9:26:26 AM