มหาวิทยาลัยพะเยาพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)มหาวิทยาลัยแม่ข่ายและมหาวิทยาลัยลูกข่าย ในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือฯ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)มหาวิทยาลัยแม่ข่ายและมหาวิทยาลัยลูกข่าย ในงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือฯ ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น อาจารย์สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยฯ กับมหาวิทยาลัยลูกข่าย


ภาพ :   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/15/2018 4:42:40 PM