รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและผู้ช่วยอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ เพื่อให้ท่านได้พบปะกับบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนในบอกเล่าการทำงานของศูนย์บรรณสารฯ ต่อทีมผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกันต่อไป


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/15/2018 4:17:10 PM