ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศิลปศาสตร์ 2561 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ และ ประสบการณ์ ก่อนการฝึกงานแก่นิสิตปี 4

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตศิลปศาสตร์ 2561 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ ก่อนการฝึกงานแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 ทักษะ คือ


  1. 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดย คุณนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก และคุณธิตินนท์ มณีธรรม
  2. 2. การอบรมการใช้ภาษาไทยในสำนักงาน โดย ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช
  3. 3. การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน โดย อาจารย์เกริก เจษฎานุวัฒน์
  4. 4. การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดย อาจารย์ธรณ์ธนนันท์ ไชยวงค์ศา


เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตในการปฏิบัติงานจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือต่อยอดทางการศึกษาในระดับสูงขึ้น ในอนาคต

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ อ.เยาวรัตน์ เม็งขาว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพ/ข่าว: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล: นางสาวปวลี ดวงดี

20 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/15/2018 1:56:42 PM