“สร้างเด็กดี ปั้นเด็กเก่ง เรียนรู้ชุมชน” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนองค์การนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น

13-15 พฤศจิกายน 2561 “สร้างเด็กดี ปั้นเด็กเก่ง เรียนรู้ชุมชน” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักเรียนองค์การนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ร่วมกับสาขาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนในจังหวัดพะเยา สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีเป็นภาคีเครือข่ายนักเรียนจังหวัดพะเยาที่เข้มแข็งเพื่อท้องถิ่นพะเยา ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยามีแนวทางในการสร้างสรรค์และปลูกฝังความเป็นผู้นำของนักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน


ภาพ :   อาจารย์พิศาล เครือลิต   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พิศาล เครือลิต   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/14/2018 6:59:24 PM