โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นิสิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 (Research To Market Northern : R2M 2019) จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีการจัดการแข่งขันนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

โดยทีม ULTRA-P ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยสมาชิก คือ

นายชนะวิชญ์ ลีเกษมทรัพย์

นางสาวขัตติยา ก่องนอก

นายกิตตินันท์ เสียงเย็น

นายจิรเวช มีมาก

นายจาตุรงค์ เมืองมูล นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อ.ดร. พจนศักดิ์ พจนา เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ได้ทำการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องกายภาพบำบัดระบบอุลตร้าโซนิค ลดอาการปวดสะโพกร้าวลงขาในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคเหนือ ทุนการศึกษา 5,000 บาท และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2562 (Research To Market Thailand: R2M 2019) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ


ภาพ :   ดร.พจนศักดิ์ พจนา   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2018 3:39:46 PM