นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2018 “Science and Technology Exchange”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก สุขพันธ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.3 โครงการ วมว. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2018 “Science and Technology Exchange” ระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของญี่ปุ่นและจากประเทศที่เข้าร่วมโครงการจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในมิติต่างๆ


ภาพ :   นางสาวนันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวนันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2018 10:14:26 AM