นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่รอบ “ชิงชนะเลิศ”ระดับประเทศ การประกวด “สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำนิสิตเข้าร่วมการประกวด สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


โดยนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาจำนวน 3 ราย ได้แก่


  1. 1. นางสาวฐานิตา  ปิ่นเกตุ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
  2. 2. นางสาวพัชนี   อินทร์จันทร์ สาขาวิชาภาษาไทยคู่ขนานการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา และ
  3. 3. นางสาวจันทรวิมล   โลโต สาขาวิชาภาษาไทยคู่ขนานการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา


ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา จากการฝึกสอนโดยคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่


  1. 1. ดร.เอื้อมพร  ทิยพ์เดช
  2. 2. ดร.บัณฑิต   ทิพย์เดช
  3. 3. ดร.วัชรินทร์   แก่นจันทร์
  4. 4. อาจารย์อธิพงษ์  เพ็ชรเกิด


และได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ ให้เหลือผู้เข้าประกวด 2 ราย เพื่อเข้าประกวดใน “รอบคัดเลือก” ตัวแทนภาคเหนือ แสดงสุนทรพจน์ในหัวข้อ ความสามัคคี สร้างความมั่นคงในชาติ” จากผลการประกวดในรอบคัดเลือก “รอบหัวข้อที่เตรียมตัวมา” นิสิตคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 2 ราย สามารถเข้าสู่รอบ 15 คนสุดท้าย เพื่อเข้าประกวดใน “รอบหัวข้อฉับพลัน” ต่อไป และในรอบหัวข้อฉับพลันนี้ นิสิตคณะศิลปศาสตร์ ราย นางสาวฐานิตา  ปิ่นเกตุ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล “ชมเชย” พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา และสามารถเข้าสู่ “รอบชิงชนะเลิศ ไปประกวดแสดงสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทาน ระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อไปอีกด้วย

 


ภาพ : นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์  สีอ่อน

3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2018 8:59:27 AM