ม.พะเยา เปิดแล้ว UP SPARK พื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีเปิดพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (UP Innovative Startup Space & GSB Innovation Club) พร้อมกันนี้ ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ โดยใช้พื้นที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และนิสิต ตลอดจนผู้สนใจ สามารถมาสร้างแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ และผลิตชิ้นงานต้นแบบ ซึ่งนำไปสู่การตั้งต้นธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้กับจังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แพลทฟอร์มของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยพะเยายังได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง หรือ Innovative Startup ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และธนาคารออมสิน ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Ecosystem ขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาบัณฑิตให้มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurial University และยกระดับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมความตระหนักและความตื่นตัวในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม

การเปิดพื้นที่ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและชมรมนวัตกรรมธนาคารออมสินในวันนี้ ถือเป็นการเปิดประตูมหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับผู้ที่มีความสนใจด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ซึ่งนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และคนในชุมชนจะได้มาใช้พื้นที่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสามารถดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้เป็นอย่างดี ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาขอใช้บริการพื้นที่แห่งนี้ได้ทุกวันเวลาราชการ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ปวง ธัมมปัญโญ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 09 3137 3612


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2018 9:39:04 AM