SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน ประเทศไทย

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ได้กล่าวต้อนรับ นายจักพงษ์ แย้มยิ้ม และนายอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ จากองค์การบริหารก๊าซเรื่อนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มาบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การลดก๊าซเรื่อนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary emission Reduction Program : T-VER) โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ สถานภาพ และสถานการณ์ของตลาดคาร์บอนเครดิตทั้งในตลาดภาคคับซึ่งเป็นคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) และตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจที่เกิดจากกลไกที่ อบก. ได้พัฒนาขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ T-VER ซึ่งทั้งสองกลไกเป็นการนำมาตรการเชิงเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลดและการซื้อขายก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี้แล้วยังมีการบรรยายเกี่ยวการพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ T-VER เพื่อการซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนิสิต ในวันที่ 7 พฤษจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2018 10:51:39 AM