ผศ. ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ สังกัด SEEN ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Talent Mobility

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ สังกัดสาขาวิชาพลังงานทดแทน าคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการให้บุคลากรวิจัยในสถาบันศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ให้ดำเนินโครงการ "การพัฒนาสมาร์ตโดมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปมะไฟจีนอบแห้งของ หจก.เพียงตะวัน น่าน" เพื่อปรับปรุงระบบการอบแห้งให้ให้ได้คุณภาพและได้ตามมาตรฐานของอาหารในการใช้การอบแห้งอีกด้วย

ภาพ :   สุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2018 1:34:38 PM