คณะทันตแพทยศาสตร์หารือการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์จังหวัดลำปาง

วันนี้ (1 พ.ย. 2561) ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นางณิชาภา  ยอดเมืองชัย หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวเสาวนีย์  กันธิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าพบนายแพทย์ทรงวุฒิ  ทรัพย์ทวีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติทันตกรรมในโรงพยาบาลสำหรับนิสิตทันตแพทย์ พร้อมกันนี้ทางทันตแพทย์ณรงชัย ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ยังได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ชมความพร้อมของสถานที่ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งฝึกสำหรับนิสิตทันตแพทย์ในอนาคต ณ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

 

ภาพ :   เสาวนีย์ กันธิมา   
ข้อมูล/ข่าว :    ณิชาภา ยอดเมืองชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/1/2018 3:10:33 PM