คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์

เมื่อวันพุธที่ 24 - วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนอาจารย์ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้นำชุมชน รวมถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ประชุมเพื่อสรุปประเด็นการประเมิน และนำเสนอผลการประเมินแก่คณะผู้บริหาร

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล/ ข่าว : นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
24 ตุลาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/1/2018 2:01:57 PM