สกอ.เปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งผลการพิจารณาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 สาขาวิชาได้แก่

1. Agricultural and Biological Sciences

2. Social Sciences

3. Engineering

4. Immunology and Microbiology

        ให้บริการตั้งแต่ปีพิมพ์ 2010 ปีปัจุบัน มีผลใช้งานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารได้ที่ https://goo.gl/Mb593u

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา

โทร. 054-466-705 ภายใน 3685


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิชญนนท์มณีชาติ, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/1/2018 9:19:57 AM