งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  มีกิจกรรมการบรรยาย พัฒนาศักยภาพนิสิตเสริมบุคลิกภาพก้าวสู่ความสำเร็จการทำงาน โดยคุณสหพร  ยี่ตันสี คัดสรรและพัฒนาศิลปินอาวุฒิโส บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)


ภาพ :   นพดล วรรณสอน/อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/31/2018 3:53:07 PM