นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม นิทรรศการของ ม.พะเยา “ลายทอจากชุมชน ชุดครุยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งชุมชน”

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ซึ่งตอนเช้านายกรัฐมนตีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและสถาบันศึกษาของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ เช่น เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน โดยในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดนิทรรศการทุ่งมอกโมเดล นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ นิทรรศการได้อธิบายถึงการนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาเทคนิคการย้อมสีด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ” เข้าไปแก้ไขปัญหาของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 1 คณะ 1โมเดล มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำลายต่ำก้าวซึ่งเป็นลวดลายโบราณ มาเป็นแถบผ้าทอบนชุดครุยของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นการนำคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น มาผสมผสานกับพันธกิจการผลิตบัณฑิตและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว

ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยา แถบผ้าด้านหน้าประดับด้วยลวดลายผ้าทอ จากชุมชนชาวไทลื้อบ้านทุ่งมอก ที่ถักทอและออกแบบโดยใช้ลายต่ำก้าวหรือลายน้ำไหลซึ่งเป็นลวดลายเก่าแก่ของชาวไทลื้อ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะการทอและขึ้นลายต้องใช้ความเพียรพยายามและใช้เวลาในการถักทอ หากใครได้ครอบครองถือว่าได้รับสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เฉกเช่นเดียวกับความรู้ที่บัณฑิตได้รับก็ต้องใช้ความเพียรพยายามและใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อสวมครุยวิทยฐานะ ก็เป็นสิ่งที่มีค่าประดับตัวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/31/2018 10:15:15 AM