เตรียมความพร้อม โครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา


        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมาย นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานห้องสมุดสาขา พร้อมคณะ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางไปประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ร่วมกับ ดาบตำรวจพลาธิป อภิภัชผ่องใส ครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา  


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน คณะศิลปศาสตร์, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/30/2018 3:11:04 PM