ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ สังกัด SEEN ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Talent Mobility

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ นายสุภไชย จันนันโท ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคนเมือง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยโครงการเพิ่มผลผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพข้าวกล้องงอกผงผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้วิสาหกิจชุมชนฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่า อีกทั้งยังได้สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีในตลาดมาก่อน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้คนในท้องถิ่นด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

ภาพ :   ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2018 11:38:23 AM