มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมจัดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทาน “รัชกาลที่ 10”

มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมจัดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทาน “รัชกาลที่ 10”

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัด “การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องUB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นับแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการร่วมใจพัฒนาประเทศชาติและประชาชนไทยไปพร้อมกัน ทั้งยังจะเป็นการปลูกฝังคุณค่า “ไทยนิยม” ชื่นชม “ความเป็นไทย” ด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีเป็นอเนกประการ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้อย่างถูกต้องและงดงาม

อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบ “คัดเลือก” ตัวแทน ใน 5 ภูมิภาค โดยภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561  ส่วนรอบ “ชิงชนะเลิศ” เป็นการประกวดของผู้ผ่านการคัดเลือกจากภาคต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อ ชิงถ้วยพระราชทาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้นสังกัด ในฐานะตัวแทนสถาบัน (แห่งละไม่เกิน 2 คน)

 


ภาพ :   สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร/สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/3/2018 11:57:58 AM