พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2561

       วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน เป็นประธาน “พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการและเข็มวิชาชีพแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ปีการศึกษา 2561” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในภาคโรงพยาบาล และภาคชุมชน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมภายในพิธี ประกอบด้วย กล่าวคำปฏิญาณ นำโดย นายตระการ หล้าจันทร์ นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ขับเสภา โดย ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 3 พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประพณีล้านนา การแสดงรำประทีบ โดยตัวแทนนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 2

       On October 14, 2018 Dr.Prajuab leamluk ,a head of Department of Community Health presided over the ceremony of white coat and pinning for community health students in academic year 2018 which was organized for the 4th year community health students to prepare them all into practice at a hospitals and a community soon as an intern students at Phayangammuang hall. Activities at the ceremony include .
       Pledge, led by Mr. Trakarn Lhajantr (4th year community health student) Thai folk tales by a 3th year representative students Thai-Lanna blessing ceremony by special person and The lanna candle dance by a 2th year representative students teamภาพ :   สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาอนามัยชุมชน   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/25/2018 3:03:39 PM