รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตและนักเรียนกัมพูชา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ รองผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์พิศาล เครือลิต อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ และบุคลากรกองบริการการศึกษา นำนิสิตและนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายตนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ :   งานวิเทศสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/24/2018 8:17:19 AM