มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา ผ่านจัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนา”

สาขาวิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่ายรักษ์ศิลป์ล้านนาเมื่อวันที่ 25-29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนาล้านนา พร้อมปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้นิสิต ในด้านการถ่ายทอดศิลปะการแสดง เรียนรู้ระบบการทำงานเป็นทีม ผ่านการถ่ายทอดความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ การตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนนกกิงกะหร่า เต้นโต ฟ้อนเล็บ ฟ้อนศรีเชียงม่วน และฟ้อนแอ่วพะเยาม่วนใจ๋ ซึ่งรุ่นพี่สาขาวิชาศิลปะการแสดงจะถ่ายทอดศิลปะการแสดงต่าง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้การการดูแล และให้คำปรึกษา จากอาจารย์รัตนะ  ตาแปง และอาจารย์ศราวุธ จันทรขำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย


ภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/22/2018 3:53:20 PM