ประชุมโครงการ"ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน

        เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนิน "โครงการปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4" ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 1 อาคารศูนย์บรรณสารฯ และในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นี้ จะลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน เพื่อสอบถามความต้องการและหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ รวมทั้งการเผยแพร่การเป็นห้องสมุดสีเขียวภาพ :   นางสาวอาจรี ศรีอ่อน คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์, นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/18/2018 10:49:51 AM