การประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2561 ขึ้น โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเปิดการฝึกอบรม

         การจัดการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นครั้งนี้ ได้นำเอาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลข้อมูลท้องถิ่น ภาค 2  โดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้คณะทำงานและผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคลังจดหมายเหตุดิจิทัล (PULINET Archive) และเรียนรู้เทคนิคการใช้งานโปรแกรมต่างๆ


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2018 1:52:45 PM