สัมมนาหัวข้อ “แบ่งปันการออกแบบประสบการณ์” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ การนำเสนอผลงานต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการอภิปรายและตอบข้อสักถาม ผ่านหัวข้อ แบ่งปันการออกแบบประสบการณ์โดยการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารสถาปัตกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นางสาวฐานันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/8/2018 9:35:53 AM